Forvaltning

Gode og store havneområder er et konkurransefortrinn for byen og havna.

I dag forvalter Tønsberg havnevesen et 20-talls eiendommer som hovedsaklig grenser mot havneområdet, eller som gjorde det tidligere da kaier eller sjø gikk lengre opp i byen.

Dette er eiendommer som fra tidenes morgen har tilhørt havnevesenet, eller er anskaffet for havnebrukenes midler. De fleste av disse eiendommene er bortfestet for lengre tid, andre er bortleid mens noen inngår direkte i havnedriften.

At Tønsberg havn disponerer landareal som spesifikt er avsatt til havneformål, representerer et konkurransefortrinn i forhold til mange andre havnebyer. Både når det gjelder å utvikle havnedriften kommersielt i volum samt å vedlikeholde og oppgradere utstyr, er dette en stor fordel. Ved å beholde et tilstrekkelig stort havneområde på land, har Tønsberg dermed vært fremsynt nok til å sikre potensialet for utvikling av både Tønsberg havn, næringsliv og nye arbeidsplasser.

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt