Vårt formål

Havnevesenets formål er å legge forholdene til rette for planlegging, utbygging og drift av havnen.

Dette innebærer å administrere alle skipsanløp, vedlikeholde og utbedre kai- og eiendomsarealer samt å trygge ferdselen i sjøområdet og skipsledene. Skal dette gjøres tilfredsstillende, krever det både tid, ressurser og penger. Til forskjell fra andre kommunale virksomheter, er havnevesenets økonomi, etter lov, atskilt i egen havnekasse. Inntektene til havnekassen kommer fra skipsanløp, varer og eiendommer. Disse midlene er øremerket til havneformål. Hva som er havneformål bestemmes av Fiskeridepartementet. Havnevesenet skal i tillegg sørge for at havne- og farvannsloven samt forskrifter og enkeltvedtak etterleves innenfor havnedistriktet.

Webcam Skipskart Tønsberg Gjestehavn
 

Tønsberg Havnevesen © 2009-20 - Innholdsoversikt